K. YAIRI RF-65 GR

K. YAIRI RF-65 GR Parlour Guitar

K.Yairi DY-45 / Jacaranda

1977 K.Yairi DY-45 / Jacaranda w/ Hard case